Practical DevOps and Cloud Engineering

ธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ที่เป็นซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะซอฟต์แวร์ที่มีรูปแบบเป็น Platform เช่น E-Commerce Platform, Streaming Service Platform และ Social Network Platform มักมีความเปลี่ยนแปลงบ่อย จึงต้องใช้รูปแบบการทำงานที่หลอมรวมผู้ที่เป็น Software Developer และ IT Operation ซึ่งรับผิดชอบด้าน Infrastructure เกิดเป็น DevOps โมเดล ซึ่งผนวกองค์ประกอบของเทคโนโลยีที่ดีและทีมงานที่ใช่ Cloud DevOps Engineer อาชีพที่หลายบริษัทให้ความสนใจ และต้องการคนที่มีทักษะด้านนี้มากขึ้น อาชีพนี้ต้องเข้าใจว่า Developer ต้องการอะไร แนะนำเครื่องมือที่เหมาะสม สร้าง Infrastructure ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย โดย Cloud/DevOps Engineer คือ ผู้ที่รับบทบาทในการทำให้เกิด Pipeline ของการส่งมอบ Software ที่รวดเร็ว และทำงานได้ต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างระบบ Monitoring ให้ Service บน Cloud สามารถให้บริการได้อย่างมีปร

...

ะสิทธิภาพรายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้1. คู่มือพัฒนาทักษะด้าน DevOps and Cloud Engineering สำหรับคนที่อยากเป็น Cloud DevOps Engineer 2. เนื้อหาเน้นภาคปฏิบัติที่ทำตามได้ทันที (Best Practice Workshop)3. พิมพ์สี่สีทั้งเล่มเพื่อให้แสดงผลเหมือนหน้าจอจริง

Read more

ราคา 545.0 บาท 534 บาท

DevOps Engineering Cloud Engineering DevOps Engineering Programming and Network Programming and Network คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

ติดต่อ สอบถาม

แนะนำ

ดูหนังสืออื่นๆ »