คู่มือ coding ด้วย Visual C# 2019 ฉบับผู้เริ่มต้น

เรียนรู้หลักการพัฒนาแอพพลิเคชันด้วย Visual C# 2019 ตั้งแต่เริมต้นจนสามารถพัฒนาแอพพิเคชันได้จริง โดยเน้นให้ผู้อ่านเรียนรู้และฝึกฝนจากตัวอย่าง ทั้งหลักภาษา การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขตัดสินใจ การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ การใช้งานคอนโทรล การเขียนโปรแกรมทำงานกับฐานข้อมูล พื้นฐานการพัฒนาเว็บไซต์ และตัวอย่างแอพพลิเคชันที่สามารถใช้งานได้จริง ใช้งานครอบคลุมถึง .NET 5 เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจพัฒนาแอพพลิเคชันด้วย Visual C# 2019 1. ครอบคลุมเนื้อหาเริมต้นจนสามารถพัฒนาแอพพิเคชันได้จริง ใช้งานครอบคลุมถึง .NET 5 2. มีตัวอย่างประกอบการอธิบายทุกหัวข้อ 3. สามารถดาวน์โหลดซอสโค้ดประกอบการอธิบายได้ฟรี

ราคา 345 บาท

คู่มือ coding ด้วย Visual C# 2019 ฉบับผู้เริ่มต้น Visual C# visual basic 2019 คู่มือ coding ด้วย Visual C# 2019 ฉบับผู้เริ่มต้น Visual C# Visual C# Programming and Network Programming and Network คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

ติดต่อ สอบถาม

แนะนำ

ดูหนังสืออื่นๆ »