Perfect Short Note and Lecture ติวเข้ม ป.3 ทุกวิชา พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%

สรุปเนื้อหาละเอียด จากนักเรียนที่มีผลการเรียนในระดับชั้น ป.3 ระดับดีเยี่ยม 4.00 หรือ 100% ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งวิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสุขศึกษา วิชาศิลปะ และวิชาการงานอาชีพ เนื้อหาตรงตามหลักสูตร เข้าใจง่าย เพื่อทบทวนความรู้ให้แม่นยำ พร้อมภาพประกอบที่เน้นในการทำคะแนนสอบ สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การสอบ NT ป.3 หรือบูรณาการความรู้ให้มากกว่าในห้องเรียน ใช้ทบทวนความรู้รวบยอดที่เรียนมาทั้งปี ก่อนก้าวไปสู่การศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้น สรุปใจความสำคัญของทุกวิชา ป.3 วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และการงานอาชีพ ครบสมบูรณ์ใน 1 เล่ม เพื่อทบทวบเตรียมสอบในระดับชั้น และ NT 3

ราคา 450.0 บาท 436 บาท

ประถมศึกษา ประถมศึกษา ป.3 สอบ ประถมศึกษา คู่มือเรียน คู่มือเรียน สอบ ประถมศึกษา

ติดต่อ สอบถาม

แนะนำ

ดูหนังสืออื่นๆ »