แนวข้อสอบ CU-TEP Listening+Reading+Writing Test

แนวข้อสอบเพื่อทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา ซึ่งใช้ยื่นในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ข้อสอบจะประกอบไปด้วยการวัดทักษะด้านการฟัง การอ่าน และการเขียน ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเป็นการทดสอบ 3 ทักษะ คือ การฟัง การอ่าน และการเขียน ซึ่งการเขียนในข้อสอบ CU-TEP ก็คือข้อสอบที่วัดทักษะทางด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) สำหรับผู้ที่พื้นฐานอ่อน ปานกลาง หรือไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษนานแล้ว หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ท่านได้ทบทวนเนื้อหากันใหม่ทั้งหมด โดยใช้แนวข้อสอบเป็นแนวฝึกในการทำข้อสอบรับฟรีไฟล์สำหรับฝึกการฟัง (mp3) ของทุก Section ใน Part Listening แค่ลงทะเบียนในเล่ม // สแกน QR code ในหนังสือ

ราคา 295.0 บาท 283 บาท

ภาษาอังกฤษ จุฬา Writing ภาษาอังกฤษ จุฬา CU-TEP IELTS TOEFL CU-TEP IELTS TU-GET TOEFL

ติดต่อ สอบถาม

แนะนำ

ดูหนังสืออื่นๆ »