KEY MAP ก.พ. แผนที่ความคิด พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%

สรุปเนื้อหาและเทคนิคการทำข้อสอบที่ออกสอบบ่อย อธิบายด้วยผังมโนภาพที่เข้าใจง่าย KEY WORDS สำคัญที่ใช้เวลาอ่านน้อย เหมาะสำหรับใช้ทบทวนก่อนสอบสรุปสาระสำคัญเตรียมสอบ ก.พ ในรูปแบบของผังมโนภาพแห่งความจำหรือ KEY MAP ที่จะช่วยจัดระบบความคิด ให้สามารถจดจำเนื้อหารายละเอียดสำคัญได้เป็นอย่างดี อัปเดตข้อมูลสำคัญครบทุกเนื้อหาที่ออกสอบด้วยผังมโนภาพแห่งความจำแบบ key words สำคัญ อัปเดตเพื่อให้ทำข้อสอบได้ทันเวลาอย่างเป็นระบบความคิด สามารถจำและประมวลผลความรู้ได้อย่างดีเยี่ยมสรุปเนื้อหา ก.พ. พร้อมเทคนิคการทำข้อสอบ ตามขอบเขตการสอบที่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การสอบใหม่วิชาความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย), การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม (ด้านเหตุและผล) การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ (การคำนวน - คณิตศาสตร์), วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (กฎหมาย)เน้นเฉพาะเนื้อหาที่ออ

...

กสอบบ่อยเท่านั้น ใช้ KEY MAP ผังมโนภาพสีช่วยในการอธิบายเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายยิ่งขึ้น ใช้เวลาอ่านน้อย เหมาะสำหรับใช้ทบทวนก่อนสอบ และเล่มนี้จะแนะนำเทคนิคการจำอย่างแยบยลเพื่อให้สามารถจำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Read more

ราคา 150.0 บาท 144 บาท

ก.พ. แผนที่ความคิด ก.พ. สอบบรรจุ สอบ ก.พ. สอบบรรจุ หนังสือ

ติดต่อ สอบถาม

แนะนำ

ดูหนังสืออื่นๆ »