KEY MAP นายสิบตำรวจ แผนที่ความคิด พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%

สรุปเนื้อหาและเทคนิคการทำข้อสอบที่ออกสอบบ่อย อธิบายด้วยผังมโนภาพที่เข้าใจง่าย KEY WORDS สำคัญที่ใช้เวลาอ่านน้อย เหมาะสำหรับใช้ทบทวนก่อนสอบสรุปสาระสำคัญเตรียมสอบนายสิบตำรวจทุกสายงาน ในรูปแบบของผังมโนภาพแห่งความจำหรือ KEY MAP ที่จะช่วยจัดระบบความคิด ให้สามารถจดจำเนื้อหารายละเอียดสำคัญได้เป็นอย่างดี อัปเดตข้อมูลสำคัญครบทุกเนื้อหาที่ออกสอบ ด้วยผังมโนภาพแห่งความจำแบบ key words สำคัญ อัปเดตเพื่อให้ทำข้อสอบได้ทันเวลาอย่างเป็นระบบความคิด สามารถจำและประมวลผลความรู้ได้อย่างดีเยี่ยมสรุปเนื้อหานายสิบตำรวจทุกสายงานพร้อมเทคนิคการทำข้อสอบ ตามขอบเขตการสอบที่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การสอบใหม่ทั้งวิชาภาษาไทย, ความสามารถทั่วไป, ภาษาอังกฤษ, สังคมและจริยธรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศ, กฎหมายเบื้องต้น, ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณเน้นเฉพาะเนื้อหาที่ออกสอบบ่อยเท่านั้น ใช

...

้ KEY MAP ผังมโนภาพสีช่วยในการอธิบายเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายยิ่งขึ้น ใช้เวลาอ่านน้อย เหมาะสำหรับใช้ทบทวนก่อนสอบเล่มนี้เป็นเทคนิคการจำอย่างแยบยลเพื่อให้สามารถจำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Read more

ราคา 150.0 บาท 148 บาท

แผนที่ความคิด แผนที่ความคิด นายสิบตำรวจ สอบเข้าทหารและตำรวจ สอบเข้าทำงาน สอบเข้าทำงาน สอบเข้าทหารและตำรวจ

ติดต่อ สอบถาม

แนะนำ

ดูหนังสืออื่นๆ »